כותרת לומדים טו בשבט.jpg

כאשר מדברים על טו בשבט אנחנו בדרך כלל תמיד נזכרים בטיולי נטיעות או מסלולים ברחבי הארץ, ארוחות משפחתיות עמוסות בפירות יבשים ועוד. רוצים לדעת יותר? מוזמנים להמשיך לקרוא ואולי גם יתחדש לכם דבר אחד או שניים.

טו בשבט בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה

טו בשבט אמנם אינו מופיע בתורה שבכתב, אך כן מוזכר בתורה שבעל פה. חשוב לציין כי בתורה שבכתב בהחלט מופיעות מצוות הקשורות לנטיעת עצי פרי, שמירה על עולם הטבע ועולם החקלאות בכלל. בתורה שבעל פה , טו בשבט מוזכר בדברי המשנה הראשונה  במסכת ראש השנה. לפניכם המשנה:
 

ארבעה ראשי שנים הם:

באחד בניסן - ראש השנה למלכים ולרגלים.

באחד באלול - ראש השנה למעשר בהמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי.

באחד בתשרי - ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות.

באחד בשבט - ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי בית הלל אומרים בחמשה עשר בו: 

מסכת ראש השנה א,א

book-294466_640 (2).png

כי האדם, עץ השדה - חג של סוד ועומק

בטו בשבט עוסקים גם בצדדים רוחניים בעבודת הנפש והמידות. ניתן ללמוד מדברי רבותינו העוסקים בהקבלה בין האדם והעץ. 

התבוננו בדברי משנה זו:

"הוא היה אומר כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה לאילן שענפיו מרובין ושרשיו מועטין והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו ...אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו למה הוא דומה לאילן שענפיו מועטין ושרשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו ..." 

מסכת אבות פרק ג משנה יז

book-294466_640 (2).png

הסבר בקצרה לדברי המשנה: יש אנשי רוח ויש אנשי מעשה. אנשי רוח בעיקר עושים רוח. לא מותירים חותם גדול על העולם. אנשי מעשה פועלים ויוצרים ומשנים את פני החברה

טו בשבט לאחר תקומת מדינת ישראל, וקצת לפני כן...